0,00 ₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

OSMANLI İHTİLAL FIRKASI’NIN 127 YIL ÖNCEKİ BİLDİRİSİ

Halkı silahlı isyana çağırdılar Abdülhamid’i telaşlandırdılar

1896’da Cenevre’de basılıp dağıtılan beyanname, Tunalı Hilmi, Şefik ve Dr. Hasan Bey’in öncülük ettiği örgüt tarafından yayımlanmış; Osmanlı hükümetini telaşlandırmıştı. Sert ifadelerle dolu bildiri hem halkı isyana davet ediyor hem de Ermenilere yönelik hareketlere değinerek “şu toprak kardeşlerimizle bile yüzyüze gelecek hâlimiz kalmadı” diyordu.

Osmanlı İhtilal Fırka­sı, İttihat ve Terakki Cemiyeti içerisinde eylem taraftarlarınca 21 Aralık 1896’da kurulmuş özel bir şu­beydi. Kurucuları Tunalı Hilmi, Şefik ve Dr. Hasan Bey’dir. Cenevre’de kurulan bu örgüt, parti (fırka) ismini taşımakla birlikte bir siyasi parti olarak kabul edilmemiştir.

Şiddet, bombalama ve İstan­bul’da 2. Abdülhamid’e suikast fikirleri içeren pek çok mektup almış bulunan Tunalı Hilmi Bey ve arkadaşları, buna öncülük etme eğilimindedir. Balkan sahasında kendini gösteren İb­rahim Temo ve “Hutbe” başlıklı risaleler neşreden Tunalı Hilmi Bey, Osmanlı İhtilal Fırkası’nın etkin kişilerindendir. “Ya Hak, Ya Ölüm” şiarıyla hareket eden örgüt, İstanbul’a astıkları bil­diriler ile Osmanlı hükümetini korkutur, telaşlandırır.

Yine 1896’da Cenevre’de, Tunalı Hilmi’nin kurucusu ve yayın sorumlusu olduğu Ezan dergisini (sadece iki sayı) çıkaran Osmanlı İhtilal Fırkası, “Beyanname” adıyla iki önemli bildiri de yayımlamıştır. İlki 36×15.5 cm. ölçüsünde tek say­fa, kırmızı mürekkeple basılmış el ilanı şeklindedir. Başında parantez içinde “Beyanname” yazılıdır. Sonunda ise ortasında top, tüfek, kılıç gibi simgele­rin, sağında-solunda “Ya Hak, Ya Ölüm”, hilalin ortasında da Osmanlı İhtilal Fırkası yazılı mühür bulunmaktadır.

İkincisi ise 17×13 cm. ölçü­sünde 7 sayfalık kitapçık şeklin­de bir broşürdür. O da beyanna­me başlığıyla başlayıp, ilkindeki mührün aynısı ile sonlanır. Tek fark, sonda parantez içinde “İstanbul” kaydı olmasıdır. Her iki bildirinin de Cenevre’de ba­sılmış olması yüksek ihtimaldir. İkinci broşür Şükrü Hanioğlu tarafından yazılan Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türk­lük – Cilt 1 (1889-1902) (İletişim Yayınları) başlıklı önemli eserin 457-461. sayfaları arasında yayımlanmıştır.

Sahaftan-1
Osmanlı İhtilal Fırkası’nın liderlerinden Tunalı Hilmi Bey, Ezan dergisinin de kurucusu ve yayın sorumlusuydu.

YA HAK YA ÖLÜM! KÜKREYİNİZ OSMANLILAR!

‘Padişahın Yıldız’ı sönecek. Artık günah bizden gitti…’

Sahaftan-KUTU1

Osmanlılar!

Vakitler âhla vâh­la, buna sebep olan zalimlere boyun eğmek veya nasihat etmek ile geçtikçe nasıl korkunç neticeler çıkıyor, görüyoruz; hele o mâyesi bozuk Abdülhamid’in şu yakınlarda, rast geldiğini dalayacak derecedeki kudurganlığını elbette hepimiz işitmişizdir.

Osmanlılar!

Biliriz ki kudurmuş bir köpeği gebert­mek farzdır! İşte bugüne kadar kan dökmekten sakınmış olan (Osmanlı İhtilâl Fırkası) artık zalimlerin haddini silahla bildirmeye ve mazlumların intikamını almaya iyice karar verdi. Nerede ise elde edeceği ilk fırsatta meydan-ı mücahedeye atılacaktır! Bu halde ey Osmanlı yüreği taşı­yanlar! Umarız ki (İhtilâl) sözünden münasebetsiz manalar çıkarmayarak biz nâciler içine karışır, hakka ve halka olan borçlarınızı bir an evvel ödersiniz! Evvel be evvel şurasını da bildirmek isteriz ki, hakkımızda kim fena söz söylerse, yapabileceği bir işi teklif ettiğimiz halde yapmazsa bahusus -o küçük, büyük damgalı casuslar bertaraf- zabit güruhu ve asker takımı yolumuzu kesmeye kalkışırsa aramızı ancak ölüm ayırabilecektir. Evet. Öleceğiz, keseceğiz, biçeceğiz, yakacağız, yıkacağız, hiç kimseden pervamız yok! Gönüller, vicdanlar buna çoktan âşıktır! Hele kanunlar, fetvalar yolumuzu bize pek açık pek doğru gösteriyor! Başka çare yok! Değil yalnız bir iki münâfıkı tepelemek için lazım gelen kuvvetler, o canavar tabiatlı padişahın (Yıldız)’ını söndüre­cek ve külünü yıldızlara doğru savura­cak olan (dinamit)ler bile elde, belde hazırdır. Halkın selameti herhangi noktayı gösterirse oraya atılacaktır.

Ey zâlim elinden kurtulmak için çareler arayan, fakat kan dökülmesini istemeyen vatandaşlarımız!

Sahaftan-KUTU2
Sert ifadelerle dolu bildirinin sonundaki mührün sağında ve solunda ”Ya Hak, Ya Ölüm” hilalin ortasında ise ”Osmanlı İhtilal Fırkası” yazıyor.

Geliniz! Bâb-ı âli’ye ve her kasaba­daki hükümet konaklarına dolunuz; icap ederse sopaları, bıçakları çekiniz. Korkmayınız! Zira bir kılınıza dokunmak isteyecek hainlerin canı elimizdedir! Evet, ayaklanınız! Ey he­nüz başkaldırmamış olan ahalimiz! Bu kadarcık bir Osmanlılık gayreti bari gösteriniz ki: (Şimdiki Osmanlılar’da eski Osmanlılar’ın kanı yoktur) gibi ağır sözler altından da kurtulasınız! Ermeni vatandaşlarımızın fedakarlık­larından olsun ibret alınız. Geçenlerde yapılan hataları örtmek için ellerinizi onlara uzatınız; arkalarından gitmek ağır geliyorsa önlerine düşünüz! Bu ne acı bir ömürdür ki senelerden beri birlikte yaşadı­ğımız şu toprak kardeşlerimizle bile yüzyüze gelecek hâlimiz kalmadı!

Titreyiniz Osman­lılar!

Hiç olmazsa Allah korkusuyla titre­yiniz ki kalbinize doğacak bir tedbir sâyesinde şu esaret yükü arkanızdan düşsün!.. Yakışmaz Osmanlılığa, Müslümanlığa bu cansızlık, billah lekedir! İşitiniz şu gaddar hükümetin zulmüne feryad olan analar, babalar, kardaşlar, evladlar yerden gökten (İntikâm, İntikâm) diye bağırıyor. Kük­reyiniz Osmanlılar; yanı başınızdaki beli bükük ihtiyarlar o dağ gibi yiğitler yüreği için yahut politikaca edilen veya yanlış bir şüphe üzerine evlad u ayalinin ciğerleri paralayan feryâd u figanına kulak asılmayarak yaka paça kaldırılıp götürülürken yerleri­nizde mıhlı duracağınıza bu biçarele­rin imdadına koşunuz! Zindanlarda, sürgünlerde Arabistan’ın, Anadolu ve Rumeli’nin en bereketli yerlerinde bile açlıktan inleyen bilcümle Osman­lılar’a da rahat yüzü görmek nasib olsun! Vallah (Ya İntikâm, Ya Ölüm) diyerek (Meclis-i Mebusan)’ı açtırmak ve şu zalim hükümeti kökünden söküp atmak üzere biz işe sellemüs-selâm başlayacağız, bildiriyoruz. Günah bizden gitti!

Osmanlı İhtilal Fırkası

Ya Hak, Ya Ölüm

+ yazıları

Devamını Oku

Son Haberler